O projekte

Praktická časť

Študijný program:                Aplikovaná informatika

Študijný odbor:                     9.2.9. aplikovaná informatika

Garantujúce  pracovisko:   Ústav aplikovanej informatiky

Školiteľ:                                   doc. Ing. Martin Šperka, PhD.

Konzultant:                            RNDr. Ján Lacko, PhD.